ANNEX 5 Sol·licitud de participació en la convocatòria del Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs escolar 2020-2021
Dades del centre:

SOL·LICIT:
Participar a la convocatòria 2020-2021 del Pla ICAPE.
EXPÒS:
1. Que el centre té la intenció de desenvolupar el Pla ICAPE el curs 2020-2021.
2. Que la direcció del centre està d’acord que s’hi desenvolupi aquest Pla.
3. Que el professorat que participarà al Pla ICAPE és el següent:
Dades del professor/ra participant:

Vull participar a/als:
Programa
Etapa
Nivell
Grups
Nombre d'alumnes